Kantoorgegevens

Kamer van Koophandel en BTW
Walhain Advocatuur is de naam waaronder mr H.L.J. Walhain als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walhain Advocatuur B.V. vanaf 1 oktober 2016 de praktijk van advocaat uitoefent. Indien mr Walhain een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Walhain Advocatuur B.V. Walhain Advocatuur B.V. is statutair gevestigd in Den Haag, staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 27148451 en houdt kantoor aan de Bronovolaan 40 te 2597 AZ Den Haag. Het BTW-nummer van Walhain Advocatuur B.V. is 8034.86.789.B.01.

Beroepsaansprakelijkheid
Mr Walhain is in overeenstemming met het bepaalde in afdeling 6.6 van de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten bij AIG Europe Limited, Netherlands
tegen zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Het kantooradres van AIG Europe Limited, Netherlands, is Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel.
Op verzoek kan inzage in de polisvoorwaarden worden verkregen.

Klachtenregeling
Walhain Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle klachten en geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst van opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst van opdracht aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur dient de klacht op kantoorniveau te worden behandeld. De cliënt dient zijn klacht aan mr Walhain voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. De klacht zal op kantoorniveau aan de hand van de Klachtenregeling EKKO worden behandeld. De Klachtenregeling EKKO Den Haag ligt ter inzage op het kantoor van Walhain en wordt op eerste verzoek toegezonden. Wanneer de EKKO klachtfunctionaris er niet in slaagt de klacht van de opdrachtgever tot een oplossing te brengen, kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, welk reglement eveneens bij Walhain Advocatuur ter inzage ligt en op eerste verzoek wordt toegezonden. 

Waarneming
Omdat het vanuit het oogpunt van continuïteit van de dienstverlening door Walhain Advocatuur noodzakelijk is dat die dienstverlening wordt waargenomen gedurende ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid van mr Walhain, heeft mr Walhain met mr E. Lolcama, advocaat in Den Haag, een waarnemingsovereenkomst gesloten.

De adres- en contactgegevens van mr Lolcama zijn:

Advocatenkantoor Lolcama
Koninginnegracht 66
2514 AG Den Haag

T. 070 – 345 94 86
F. 070 – 345 95 35
E. lolcama@lolcama.nl
W. www.lolcama.nl

Beroepsorganisatie
Mr Walhain is als advocaat van rechtswege lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en derhalve onderworpen aan de beroeps- en gedragsregels van de NOvA.
De beroeps- en gedragsregels zijn te vinden op de website van de NOvA
(https://www.advocatenorde.nl/).

De adresgegevens van de Nova zijn als onderstaand:
Bezoekadres:
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag

Postadres:
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

T. 070 – 335 35 35
F. 070 – 335 35 31
E. info@advocatenorde.nl